Γράψε την ιδέα σου

Ο Χρήστης παραμένει μοναδικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο των καταχωρήσεών του. Επιπλέον, είναι υπόλογος για οποιαδήποτε οικονομική ή νομική υποχρέωση προκύψει εξαιτίας της κακής χρήσης της παρούσας υπηρεσίας.

Οι Διαχειριστές της πλατφόρμας και ο Δήμος Πετρούπολης διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα πραγματικά στοιχεία του Χρήστη, σε περίπτωση νομικής δράσης που προκύπτει από χρήση που παραβιάζει τους όρους χρήσης της πλατφόρμας.

Τα υποβληθέντα σχόλια και ιδέες ελέγχονται εν μέρει από τον κεντρικό διαχειριστή της πλατφόρμας πριν δημοσιευτούν. Τα υποβληθέντα σχόλια και ιδέες δεν θα δημοσιεύονται όταν περιέχουν υβριστικό ή άσχετο με το στόχο της πλατφόρμας περιεχόμενο. Επιπλέον το επισυναπτόμενο υλικό δεν θα δημοσιεύεται αν έχει κατά οιονδήποτε τρόπο την πρόθεση να βλάψει το πρόσωπο, την ιδιωτικότητα, το φύλο, την εθνικότητα, κ.ο.κ. οποιουδήποτε υποκειμένου σύμφωνα με την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Οι υποβληθείσες ιδέες υπόκεινται σε ψηφοφορία μεταξύ των χρηστών και αξιολογούνται στο πλαίσιο της πλατφόρμας.

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.