Ποια είναι η διαδικασία

 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες για την εκπόνηση και υλοποίηση των ΣΒΑΚ «Ανάπτυξη και Εφαρμογή ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» (Guidelines: Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, 2013) του ΕLTIS, τα ΣΒΑΚ υλοποιούνται μέσα από μία διαδικασία 4 φάσεων, 11 βημάτων και 32 δράσεων που αποτελούν μέρος ενός συνεχούς κύκλου σχεδιασμού και διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης. Τα εκπονούμενα ΣΒΑΚ οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Τα διάφορα βήματα, οι φάσεις και οι δραστηριότητες ενός ΣΒΑΚ παρουσιάζονται συνοπτικά στον Κύκλο του ΣΒΑΚ.

Η μελέτη ΣΒΑΚ του Δήμου Πετρούπολης προορίζεται να εντοπίσει τις λειτουργικές αδυναμίες της πόλης στο οδικό δίκτυο, να συγκεράσει τις υπάρχουσες ανάγκες στις συγκοινωνίες της πόλης, να προτείνει τρόπους διασύνδεσης κοινωφελών εγκαταστάσεων, να επαναπροσδιορίσει καθοριστικά σημεία της κυκλοφοριακής οργάνωσης και των χώρων στάθμευσης, με στόχο τη λειτουργική και ανθρωποκεντρική βιωσιμότητα της πόλης.

Οι ενέργειες που θα εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες:

 • Καταγραφή των απόψεων των δημοτών σχετικά με την συχνότητα χρήσης της δημόσιας συγκοινωνίας, το επίπεδο εξυπηρέτησης αυτών, του τρόπου λειτουργίας και της επάρκειας τους και παράλληλα θα καταγραφούν οι απόψεις των δημοτών σε ότι αφορά τις προτιμήσεις τους σχετικά με τη χρήση ποδηλάτων και πεζής κυκλοφορίας.
 • Καταγραφή των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών του βασικού οδικού δικτύου του Δήμου. Σκοπός είναι η γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών της υφιστάμενης κατάστασης.
 • Ιεράρχηση του βασικού οδικού δικτύου καθώς και καταγραφή των διαβάσεων των πεζών και των σημαντικότερων ροών πεζών στο πολεοδομικό κέντρο. Σκοπός είναι η καταγραφή των ευαίσθητων σημείων, σημαντικών ροών, αναγκών της περιοχής και της κοινωνίας.
 • Συλλογή χαρακτηριστικών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (πληρότητα, επιβιβάσεις-αποβιβάσεις, συχνότητα, δρομολόγια, κ.λπ.). Στόχος είναι ο προσδιορισμός της στάθμης εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης των μετακινουμένων.
 • Έρευνα Προέλευσης – Προορισμού των μετακινούμενων.
 • Έρευνα χαρακτηριστικών στάθμευσης (μέση διάρκεια στάθμευσης, συσσώρευση, εναλλαγή στάθμευσης, διαχωρισμός νόμιμης – παράνομης). Στόχος της έρευνας είναι η ποσοτικοποίηση της ζήτησης, σε σχέση με την προσφορά, ώστε να εκτιμηθεί η περίσσεια ή έλλειψη θέσεων στάθμευσης.
 • Ανάλυση και επεξεργασία όλων των συλλεγέντων στοιχείων, μετρήσεων, ερευνών.
 • Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης.
 • Ανάλυση πλεονεκτημάτων – αδυναμιών – προοπτικών – κινδύνων με βάση τη γενικότερη εικόνα, παρούσα και μελλοντική, του Δ. Πετρούπολης.
 • Παρουσιάσεις και κοινοποιήσεις των αποτελεσμάτων των εργασιών, ώστε να είναι όλοι γνώστες της κατάστασης. Στόχος είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός και για να επιτευχθεί αυτός θα πρέπει να διαχέονται όλες οι πληροφορίες.
 • Διαβούλευση με τους κατοίκους, φορείς, κ.λπ. για τον καθορισμό του κοινού οράματος για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.
 • Καθορισμός μετρήσιμων στόχων που θα πρέπει να ικανοποιηθούν από την υλοποίηση της μελέτης.
 • Διαμόρφωση προτάσεων για την κυκλοφοριακή οργάνωση της περιοχής μελέτης. Η κυκλοφοριακή οργάνωση είναι αλληλένδετη με τις διαδρομές ποδηλάτων – πεζών, με τις οδούς απ’ όπου διέρχονται οι λεωφορειακές γραμμές, κ.λπ.
 • Προσδιορισμός δρόμων που μπορούν να εξυπηρετήσουν και να χρησιμοποιηθούν ως δίκτυα πεζών και ποδηλάτων.
 • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων.
 • Επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με τους πολίτες, κατοίκους εμπόρους, μετακινούμενους, φορείς, αρχές της περιοχής μελέτης.
 • Προσδιορισμός ενεργειών και μέτρων.
 • Εκπόνηση ΣΒΑΚ που θα περιλαμβάνει: ανάθεση ευθυνών, κατανομή χρηματοδότησης, σχέδιο δράσης, εκτίμηση προϋπολογισμού, σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης.
 • Προτάσεις προσβάσιμων διαδρομών από ευπαθείς ομάδες, ευάλωτους χρήστες, ΑμεΑ.
 • Προτάσεις τροποποίησης διαδρομών / στάσεων / συχνοτήτων λεωφορειακών γραμμών με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και των περιοχών του Δήμου.
 • Προτάσεις για διασύνδεση πόλων έλξης και παραγωγής μετακινήσεων με ήπια μέσα μετακίνησης και δημόσιες συγκοινωνίες.
 • Προτάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων στάθμευσης (νέοι χώροι στάθμευσης, οργάνωση ή/και διαχείριση της υφιστάμενης προσφοράς στάθμευσης).
 • Προτάσεις διαμόρφωσης δικτύου κίνησης πεζών και ποδηλάτων, με στόχο την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων μετακινήσεων στα φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μετακίνησης.
 • Επικοινωνία των αποτελεσμάτων της μελέτης με τους κατοίκους, πολίτες, φορείς, αρχές, κ.α. της πόλης.